Konsultacje projektów uchwał antysmogowych dla województwa dolnośląskiego

Skierowane do konsultacji społecznych projekty uchwał antysmogowych zakładają, że już w przyszłym roku na Dolnym Śląsku zaczną obowiązywać przepisy stopniowo ograniczające zanieczyszczenia powietrza. Przygotowano trzy oddzielne projekty uchwał: dla uzdrowisk, dla Wrocławia i dla pozostałej części województwa dolnośląskiego. Oznacza to, że do tych przepisów będą musieli dostosować się wszyscy mieszkańcy województwa dolnośląskiego.

 

TERMINY OBOWIĄZYWANIA UCHWAŁ ANTYSMOGOWYCH

Od momentu wejścia w życie uchwał – zakaz stosowania:

 • węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla,
 • mułów węglowych i flotokoncentratów węglowych, tj. paliw o uziarnieniu mniejszym niż 3 mm oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem,
 • biomasy stałej o wilgotności powyżej 20%.

 

Dla Wrocławia oraz uzdrowisk w granicach stref A, B i C ochrony uzdrowiskowej:

 • od 1 lipca 2018 r. – zakaz instalowania kotłów, pieców i kominków na paliwa stałe (w tym drewno, węgiel, pelet). Nowe instalacje mogą jedynie spalać gaz lub lekki olej opałowy. Instalacje użytkowane (zainstalowane przed 1 lipca 2018 r.) mogą nadal pracować.
 • od 1 stycznia 2024 r. – zakaz stosowania paliw stałych we wszystkich instalacjach. Dozwolone spalanie jedynie gazu oraz lekkiego oleju opałowego.

 

Obszar Uzdrowiska Cieplice w Jeleniej Górze posiadający powierzchnię całkowitą 1 394 ha określa Statut Uzdrowiska Cieplice. Statut został przyjęty uchwałą Nr 260.XXVIII.2012 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 9 lipca 2012 r. w sprawie nadania statutu Uzdrowiska Cieplice (www.bip.um-jeleniagora.dolnyslask.pl/plik,id,15541)

 

Dla Dolnego Śląska (z wyłączeniem Wrocławia oraz uzdrowisk w granicach stref A, B i C ochrony uzdrowiskowej):

 • od 1 lipca 2018 r. – nowo uruchamiane kotły, piece i kominki muszą spełniać wymagania emisyjne dla cząstek stałych (pyłu): nie więcej niż 40 mg/m3.
 • od 1 stycznia 2024 r. – zakaz użytkowania instalacji pozaklasowych, nie spełniających wymagań w zakresie minimalnych standardów emisyjnych pyłu wg normy PN-EN 303-5:2012.
 • od 1 stycznia 2028 r. – zakaz użytkowania instalacji nie spełniających wymagań emisyjności pyłu minimum dla klasy 5 (koniec możliwości użytkowania instalacji klasy 3 i 4). Wymagania dla ekoprojektu są ostrzejsze niż dla klasy 5, stąd urządzenia spełniające standardy ekoprojektu będą mogły być użytkowane bezterminowo.

 

Do 30 września 2017 roku trwają konsultacje społeczne projektów uchwał.

Zainteresowani mogą zgłaszać uwagi i wnioski do projektów uchwał:

 • w formie pisemnej, na adres: Instytut Rozwoju Terytorialnego, ul. Dawida 1A, 50 - 527 Wrocław,
 • ustnie do protokołu w Instytucie Rozwoju Terytorialnego, ul. Dawida 1A, 50 - 527 Wrocław, w pokoju nr 11, w godzinach pracy Instytutu,
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, na adres: konsultacje@irt.wroc.pl

Uwagi i wnioski złożone po terminie pozostaną bez rozpatrzenia (decyduje data wpływu).

Obwieszczenie z projektami uchwał dostępne jest także na stronie http://bip.irt.wroc.pl/ w zakładce „ogłoszenia – aktualności” i na stronie  http://bip.umwd.dolnyslask.pl/ w zakładce „Aktualności
i ogłoszenia”.

Przedłużono termin składania uwag i wniosków do projektów uchwał Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa dolnośląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw do 31 października 2017 r.

Więcej  informacji na stronie : https://www.irt.wroc.pl/aktualnosc-450-konsultacje_projektow_uchwal.html

Antysmog Plakat

Galeria: 

 

Kalendarz FB