Komitet Sterujący ZIT Aglomeracji Jeleniogórskiej (KS ZIT AJ) zaprasza do zgłaszania propozycji projektów do Strategii Zintegrowanych Inwestycji Aglomeracji Jeleniogórskiej na lata 2021-2027 (Strategia ZIT AJ)

Autor: redakcja UMJG

28.2.2023 - 9:10

Ogłoszenia o naborze propozycji projektów strategicznych do Strategii ZIT AJ

Komitet Sterujący ZIT Aglomeracji Jeleniogórskiej (KS ZIT AJ) zaprasza do zgłaszania propozycji projektów do Strategii Zintegrowanych Inwestycji Aglomeracji Jeleniogórskiej na lata 2021-2027 (Strategia ZIT AJ)

Nabór propozycji projektów rozpocznie się w dniu  01.03.2023 r. i zakończy się w dniu 26.03.2023 r. 

Propozycje projektów składać mogą: podmioty publiczne, prywatne oraz partnerzy społeczno-gospodarczy m.in.: podmioty reprezentujące społeczeństwo obywatelskie, działające na rzez ochrony środowiska, angażujące się w promowanie włączenia społecznego, praw podstawowych, praw osób niepełnosprawnych, równości płci i niedyskryminacji.

Propozycje projektów z terenu Miasta Jeleniej Góry należy zgłaszać za pośrednictwem Urzędu Miasta Jelenia Góra na adres poczty elektronicznej: rozwoj@jeleniagora.pl . W przypadku projektów partnerskich należy wybrać gminę, na terenie której wydatkowana będzie największa wartość budżetu propozycji projektu i zgłosić propozycję projektu za pośrednictwem właściwego Urzędu Gminy.

 

1. Zasady naboru propozycji projektów do Strategii ZIT AJ na lata 2021-2029

2. Załącznik nr 1 – formularz zgłoszeniowy ZIT AJ

3. Załącznik nr 2 – lista adresów e-mail do składania propozycji projektów.

4. Załącznik nr 3 – cele i działania do Strategii ZIT AJ.

5. Załącznik nr 4 – lista projektów aglomeracyjnych. 

6. Załącznik nr 5 – linia demarkacyjna.