LVIII Sesja Rady Miejskiej Jeleniej Góry- transmisja na żywo

Autor: redakcja UMJG

30.11.2022 - 9:13

LVIII Sesja Rady Miejskiej Jeleniej Góry- transmisja na żywo

Rozpoczęła się LVIII Sesja Rady Miejskiej Jeleniej Góry

 

PORZĄDEK OBRAD
LVIII sesji Rady Miejskiej Jeleniej Góry
w dniu 30 listopada 2022 r. godz. 9:00
w Ratuszu w sali nr 15

1. Otwarcie sesji.
2. Zmiany porządku obrad.
3. Wybór sekretarza obrad.
4. Informacja Prezydenta Miasta o pracy między sesjami.
5. Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej
dla Miasta Jelenia Góra na lata 2022-2043 – druk nr 576.2022
6. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Miasta na 2022 rok – druk nr 577.2022
7. Projekt uchwały w sprawie określenia stawki stanowiącej podstawę obliczenia zwrotu
kosztów przewozu dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych za 1 km
przebiegu pojazdu - druk nr 563.2022
8. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Leczenie
niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro dla mieszkańców Jeleniej Góry
w latach 2022-2026” – druk nr 565.2022
9. Projekt uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości – druk nr
566.2022
10. Projekt uchwały w sprawie opłaty uzdrowiskowej, ustalenie wysokości stawek i zasad jej
poboru w drodze inkasa – druk nr 567.2022
11. Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się
środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2022 rok – druk
564.2022
12. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jelenia Góra – druk nr 568.2022
13. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jelenia Góra – druk nr 569.2022
14. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Jelenia Góra – 570.2022
15. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla wybranych terenów położonych przy ul. Wiejskiej w Jeleniej Górze
(Etap A) – druk nr 571.2022
16. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy Osiedle Robotnicze w Jeleniej Górze – druk nr
572.2022
17. Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty – druk nr 573.2022
18. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Jelenia Góra do spółki Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej „SANIKOM” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Lubawce – druk nr 574.2022
19. Projekt uchwały w sprawie obowiązujących w 2023 r. wysokości opłat za usuwanie i
przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym oraz kosztów powstałych w wyniku
wydania dyspozycji usunięcia pojazdu oraz odstąpienia od usunięcia pojazdu – druk nr
575.2022

20. Projekt uchwały w sprawie potrzymania stanowiska w sprawie rozpatrzenia skargi na
Prezydenta Miasta Jeleniej Góry – druk nr 578.2022
21. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o pracy między sesjami.
22. Sprawy różne.
23. Zamknięcie sesji.

Transmisja na żywo: